Voditi posao pod vlastitom tvrtkom

Raèunalni programi za voðenje poslovanja su previ¹e zadu¾eni da uèinkovito podr¾e brand u umjetnosti i razvoju. Opremljeni nizom odabranih modula, olak¹avaju upravljanje, ukljuèujuæi pobolj¹anjem pristupa odreðenim uslugama u njihovom prouèavanju i nastanku jedinstvenih i lakih toèaka pothvata.

Nakon kupnje, kupac dobiva standardnu, univerzalnu verziju softvera. Prikazan je proces prilagoðavanja rada potrebama pojedinaènog poduzeæa kako bi se u¾ivalo u optimalnom ugaðanju sustava.

Provedba CDN XL vodi u nekoliko faza. Njihovo je vrijeme ukljuèeno u sluèaj dane tvrtke, zbog èega se prvi nacrt, Analiza prije provedbe, sastoji u upoznavanju problema i potreba klijenta od strane specijalizirane tvrtke za implementaciju. Konaèni tro¹kovi takoðer su odreðeni u ovom koraku. Drugi korak je tehnièka instalacija s prvom konfiguracijom programa i njegovim testiranjem i obukom zaposlenika. Ovo stanje obièno uvodi nova znanja, stoga uzima u obzir vrijeme potrebno za primjenu novih softverskih zakrpa.

U sljedeæoj fazi u produkcijskoj grupi se gradi projekt s izvr¹enim korekcijama, uvoðenjem poèetnih zaliha robe, izvoðaèa radova, plaæanja i raèuna. Od tog trenutka zaposlenici klijenta veæ rade na razlièitim programima i uvijek im je potrebna podr¹ka, jer promjena uvijek donosi ne¹to straha i potrebu usaðivanja novih softverskih struktura prije nego ¹to aktivnost postane rutinska aktivnost i sve æe se stabilizirati. Takoðer, jo¹ uvijek se mo¾e uvesti kako bi se olak¹ao rad amandmana u skladu s individualnim zahtjevima. Konaèno, poèinju posljednji elementi koji osiguravaju sigurnosnu politiku - npr. Ogranièavanje pristupa pojedinaènih klijenata odreðenim segmentima softvera u planu ogranièavanja prijevare.

Implementacija CDN XL programa, za razliku od popularnih graðevinskih projekata, proces je potpune ugaðanja verzije programa prema potrebama poduzeæa, a provodi se prema provedbenom sporazumu i sa sobom nosi tro¹kove ovisne o opsegu provedbe.