Uklanjanje pra ine

Sustavi za usisavanje pra¹ine koriste se praktièki svugdje gdje postoji zagaðenje radnih mjesta suhom pra¹inom s izrazito finim èesticama. Tehnolo¹ko uklanjanje pra¹ine ove varijante tretira se prvenstveno u podruèju energije, keramike, zavarivanja, metala, drva, lijekova i hrane. Najèe¹æe se za uklanjanje pra¹ine koristi tzv.

Piæa iz glavnih problema koji se mogu naæi u poslovnim poduzeæima je pra¹ina proizvedena tijekom svake vrste proizvodnog procesa.Ovo opra¹ivanje je prvenstveno u korist obrade razlièitih materijala ili prilikom lijevanja ili prijenosa rastresitih materijala.Na¾alost, nastala pra¹ina ima iznimno ¹tetnu ideju za ljudsko zdravlje. ©to je ni¾a pra¹ina, to je vi¹e ¹tetna. Pa, neki pelud je otrovan pa èak i kancerogen.Od sada se zna da je velika pra¹njavost radnièke sobe uzrok i zdravstvenih problema kada i profesionalnih nedostataka. Od sada¹njeg razloga, toliko je va¾no odvratiti zrak.

Da bi sustavi za ekstrakciju pra¹ine bili pouzdani, trebalo bi koristiti lokalne ispu¹ne plinove. Oni se prvenstveno pojavljuju u ulogama samonosivih ruku, odoja ili kuænih tipova nape, koji se nalaze blizu izvora emisija oneèi¹æujuæih tvari.

http://mlash.eu Make Lash Make Lash - Učinkovito rješenje za duge i debele trepavice bez potrebe za produljenjem.

Redovito je potrebno osigurati uklanjanje svih vrsta nakupina pra¹ine. Time se sprjeèava prijenos pra¹ine i trzanje. Kada se sloj pra¹ine najèe¹æe spaja na tlu u proizvodnoj hali, treba koristiti industrijske usisivaèe, jer nakupljanje pra¹ine oko opreme predstavlja ozbiljnu prijetnju.Ono ¹to je takoðer posebno skupo, sustav za skupljanje pra¹ine ne bi trebao, u svakom sluèaju, akumulirati elektrostatièke naboje, jer mo¾e uzrokovati iskru i po¾ar.

Osim toga, on bi trebao razmi¹ljati o nepropusnosti veza u graditeljstvu. Trebalo bi biti poznato da sva propu¹tanja uzrokuju izlazak pra¹ine izvana, a ¹to se dogaða unutar njega smanjuje uèinkovitost uklanjanja pra¹ine.