Tro ak blagajne

Danas nitko ne mo¾e zamisliti trgovinu bez blagajne. Trgovine blagajne su jela koja bilje¾e sve fiskalne operacije, ukljuèujuæi porez na dohodak. Prodajna registracija na iznos nastaje unosom prodajnih kodova, roba ili usluga, izravno s tipkovnice montirane u registar ili pomoæu èitaèa koda. Nazivi proizvoda ili usluga trebaju biti unaprijed programirani u memoriji blagajne.Fiskalne blagajne u Poljskoj opremljene su fiskalnom memorijom s karakteristikama OTP-a, u kojoj se, na strani dana prodaje, preporuèuje previ¹e neto i bruto, navodeæi razlièite stope PDV-a.

Moderna blagajna opremljena je ne samo LCD zaslonom, veæ i be¾iènim pristupom internetu. ®eljeznice sve èe¹æe mo¾emo promatrati u radu blagajne. Oni su jo¹ manji, ¹to dobro funkcionira za svakodnevnu udobnost rada i uèinkovitost usluge kupcima.Novi modeli takoðer omoguæuju intuitivno naruèivanje prodaje i pripremu fiskalnog izvje¹æa bez subjekta.Ureðaji se sve èe¹æe proizvode od ugodnih i estetski ugodnih materijala, ¹to takoðer pridonosi udobnosti rada.

Veæina modernih blagajnika suraðuje s raèunalom i omoguæuje povezivanje èitaèa barkodova i terminala za naplatu.Moderne blagajne dizajnirane su tako da, ako se promijeni rola papira, kupac ima puno pristupa potrebnim toèkama.U sluèaju kvara blagajnika, korisnik mora pozvati servis ovla¹ten za popravak blagajne. Tada je uèinjeno da je sva nova fiskalna blagajna zapeèaæena, ali ne i da je otvara vlasnik. Preglede mo¾e obavljati samo serviser ili porezni slu¾benik.Tijekom revizije poreznog naslova posebno se tra¾i sadr¾aj fiskalne memorije, nepovredivost peèata i upisi u slu¾bi o pravovremenim gotovinskim èekovima. U uspje¹nom otkrivanju nepravilnosti kod poslodavca mo¾e se izreæi novèana kazna.