Subvencije za razvoj tvrtke 2016

Subiekt Ignacy Rzecki imao je èitavu skladbu zapisanu u cache. U posljednjem, u kojem je rekao rekord prodaje. Nasuprot tome, njegov posao nisu bili samo artikli i proizvodi, kao dokaz male automobilske veleprodaje, gdje sami koèioni diskovi mogu biti nekoliko desetaka vrsta. Umetanje u bilje¾nicu neæe rije¹iti probleme ovog biznismena, pogotovo ako se radi o vrlo uèinkovitoj tehnici skladi¹tenja, koja je visoko skladi¹te. Kako sebi pomoæi u ovom obliku?

Tvrtka Comarch, jedan od najdu¾ih programera na vlastitom tr¾i¹tu i wms program za pohranu, dolazi s velikom pozorno¹æu. Ovo je izvanredan i napredan ERP softver koji olak¹ava pohranu pohranjenih proizvoda i proizvoda. Sastoji se od dva modula - Comarch WMS Management i Comarch WMS skladi¹ta, koji besprijekorno funkcioniraju meðusobno, a zajedno predstavljaju izvrsno rje¹enje za upravljanje visokoregalnim skladi¹tem.

Prvi modul je baza kataloga i omoguæuje vam izradu digitalne verzije èasopisa. Takva elektronièka struktura, koja toèno odgovara na¹oj stvarnoj verziji, omoguæuje prostor za dane proizvode, police, pa èak i prijevozna sredstva kao ¹to su palete. Mo¾emo generirati dispozicije za skladi¹tare, definirati osnovne i maksimalne vrijednosti statusa, postaviti mjesta za odreðenu robu. Drugi modul, Comarch WMS Magazynier, je produ¾etak ruke skladi¹tara. Pru¾a priliku da se stave u prijam i objavljivanje, ispi¹u potrebni dokumenti, pa èak i oznake. To su nesumnjivo dodaci za odreðeni zadatak, a to je prodaja, premje¹tanje, primanje i popis robe. Ovaj modul daje upute koje organiziraju poslodavci, èime se pojednostavljuje cijeli proces upravljanja skladi¹tem.

WMS program za pohranu osigurava potpuni integritet s Comarch ERP-om, meðutim kljuèni elementi oba sustava su odvojeni. Takva suradnja, tijekom razdoblja komercijalnih dokumenata i bez izvornih podataka, omoguæuje razdvajanje upravljanja skladi¹tem i raèunovodstvenih operacija.