Sigurna kuaea za biaea

U mnogim oblicima ne shvaæamo kako nam naizgled mali ureðaji ili situacije osiguravaju sigurnost. Ako osiguramo ureðaje i procesne instalacije, ovdje va¾nu ulogu igraju tzv. Sigurnosne ploèice.

Dakle, ¹to je kratka sigurnost?Jednostavno reèeno, tu je i posljednji stil ploèica, koji je dizajniran da za¹titi ureðaje ili instalacije u obliku nekontrolirane promjene tlaka u dizajnu, i kada se brzo pojavljuje, i brzo pada. Njezina zgrada je iznimno popularna i dodatno uèinkovita. Stoga je mnogo ¾ena definirano za uporabu ploèica, va¾no je naglasiti da je sretno biti praktièan sam i u kombinaciji s sigurnosnim ventilom.

Puknuti diskovi su iznimno ¹iroka skupina. Meðu njom nalazimo jeftine, koje se meðusobno svaðaju, izmeðu ostalog, u smislu tehnièkih parametara, primjene ili izvedbe materijala. Osim toga, tvrtke koje pru¾aju ploèice nude drugaèiji raspon rada, od izrade potrebnih izraèuna do isporuke i monta¾e.

Iznimno zanimljiv kriterij za podjelu je uporaba. U poslovanju razlièitih parametara oni èine jedan model savr¹eno komplementaran odreðenim industrijama. I doista, na primjer, ploèice s glatkim procesnim povr¹inama, bez rezova ili udubljenja, dobro rade u sanitarnim aplikacijama. Namijenjeni su osobito biolo¹koj ili farmaceutskoj industriji. Primjeri se mogu umno¾iti, tako da se sjeæate o ploèicama kao sigurnosti, ali vrijedi savjetovati u odabiru profesionalca.