Rezae povraea

Rezanje sira prodaje trivijalno pitanje, ali iskustvo prodavaèa sa sirom sprema se reæi ne¹to sasvim drugo. Sirevi su, ovisno o vrsti, nova konzistencija. Postoje tvrdi sirevi, za koje morate uzeti malo snage, ali ti su sirevi vrlo ugodni, èak se i dr¾e na povr¹ini no¾a, èak i kada postoji no¾ dizajniran iskljuèivo za rezanje sira. Zbog èinjenice da je povr¹ina no¾a prljava ljepljivim sirom, sljedeæe kri¹ke je jo¹ te¾e rezati u precizan stil, bez o¹teæenja strukture sira.

©to onda mogu uèiniti ljudi koji se bave obrtima koji moraju svakodnevno rezati razlièite vrste sira na mnogim kri¹kama za svoje korisnike? Prije svega, moraju koristiti dobar rezaè. Rezaè sira ma-ga rezultat je velike klase, namijenjene rezanju svih vrsta sira. To je vrlo uspje¹na o¹trica koja dobro sijeèe sir i narezuje tanke, delikatne kri¹ke, bez razloga na konzistenciju ovog sira. To dokazuje da ovaj rezaè mo¾e u malom razdoblju smanjiti veæu dozu sira, a da ne mora brisati povr¹inu no¾a svakih nekoliko kri¹ki. Iznimno je praktièno gdje god postoji potreba za kratkoroènim rezanjem velikih kolièina sira razlièitih vrsta, tj. Uglavnom u skladi¹tima. Meðutim, sve smo vi¹e spremni kupiti rezaè za pojedinaène domove, jer otkriva da smo vrlo ¾eljni staviti dobar posao, koji je potreban i koji nam donosi mnogo nevolja.

Danas umjesto da kupujete sir za rezanje, mo¾ete kupiti vlastiti rezaè sira, a svaki dan saæe ¹to vi¹e od sira! Radi se o visokoj u¹tedi energije i samom siru, jer æe se ovaj presavijen u perspektivi cijelog bloka usporiti za snagu sporije od sira rezanog u duge kri¹ke u trgovini.