Psiholo ka terapija katowice nfz

Terapija je pomoæi patolo¹kim odnosima izmeðu supru¾nika ili èlanova obitelji, ali i dokazanom metodom lijeèenja psihe pojedinih pacijenata.Ako ovisnost sprjeèava pravilno funkcioniranje, brak tra¾i prepreke za razvod braka ili veze izmeðu èlanova najbli¾e skupine su blizu raspada, a to se odnosi na struènjaka iz znanosti o psiholo¹kim znanostima. Nitko od nas nije radikalno autonoman pojedinac koji ne komunicira s bilo kojim drugim ljudskim biæima, pa razmislite o pravilnim odnosima s ljudima. Navedeni etièki imperativ odnosi se prije svega na na¹e najbli¾e osobe, naime prijatelje, partnere i rodbinu. Piæe iz ciljeva psihoterapije usmjereno je na razvijanje emocionalne kompetencije osobe koja se lijeèi, tj. poveæano samopo¹tovanje i samokontrola, suoèavanje sa stresom ili fobije, te pobolj¹anje motivacije za lijeèenje, vje¹tine vlasni¹tva nad meðuljudskim odnosima ili pobolj¹anje uèinkovitosti u razgovoru s okolinom.

Terapija pod nadzorom psihologa, psihoterapeuta ili psihijatra oblik je pomoæi u sluèaju poremeæaja kao ¹to su depresija, nesanica ili ovisnosti razlièitih vrsta u su¹tini neuroze i raznih strahova. Psihoterapija se gradi na meðusobnim odnosima terapeuta i pacijenta, a sama igra kao dio psiholo¹ke terapije je razlièita jer ovisi o odreðenom tipu razumijevanja èovjeka i izvora analiziranih mentalnih poremeæaja i pomoæi s veæim poremeæajima i du¾nosti psihoterapije. Na samom poèetku lijeèenja odr¾avaju se jedan ili vi¹e uvodnih sastanaka tijekom kojih se instalira konzultacija ili intervju. Zatim se sklapa terapijski ugovor u kojem se mjere ¾eljeni ciljevi terapije, uèestalost pojedinaènih sjednica, procijenjeno vrijeme njihovog nastanka, financijski aran¾mani i druge boje povezane s tijekom psihoterapijskog lijeèenja. Opæenito, terapija se provodi s najvi¹e tri sastanka tjedno, svaki put u trajanju od oko jednog sata, a trajanje psihoterapije obièno varira od nekoliko do nekoliko mjeseci.

Krakov ima mnoge klinike i terapeutske centre, gdje specijalisti, kroz sintezu teorijskog znanja i praktiènog iskustva izvuèeni iz bogatih struja psihoterapije, poku¹avaju prilagoditi razlièite dijagnostièke metode informiranju pojedinca koji ima osobne probleme. Neki terapeuti zaraðuju u psihoanalitièkim (tzv. Psihodinamskim postupcima izvedenim od Sigmunda Freuda, koji raèuna na podizanje svijesti o neznanju znanosti i ljubavi kroz njihovo tumaèenje. Drugi psihoterapeuti koriste terapiju u sustavnoj, kognitivno-bihevioralnoj, humanistièko-egzistencijalnoj ili hipnoterapiji. Treba napomenuti da u ovoj prostoriji postoji podjela unutar pojave koja se obièno naziva psihoterapija. Pa, istièe se za dva znaèajno razlièita tipa psiholo¹kog savjetovanja - psihoterapija i psihosocijalna podr¹ka, koja se koristi tamo gdje pacijentu oèito treba podr¹ka, a ne postoji definirana (prema trenutnim medicinskim standardima bolest ili mentalni poremeæaj.