Prvi posao podr ka na poeetku

Svatko tko stvara na¹u prvu tvrtku vrlo je iznenaðen visokom vrijednosti blagajni. Da, uopæe nije iznenaðujuæe da bi takav nekompliciran ureðaj, u usporedbi s èak raèunalom, bio vrijedan toliko novca. Zaprepa¹tenje, meðutim, nestaje kada pa¾ljivo pogledamo ekonomsku i osjetljivu situaciju u na¹em vlastitom svijetu.

Fiskalni blagajni jedu ovisno o modelu od tisuæu do èak èetiri tisuæe zlota. U Poljskoj je te¹ko naæi barem jedan moderni i neiskori¹teni blagajni, koji na trgu vrijedi vi¹e od tisuæu zlota. Naravno, na aukcijama na mre¾i mo¾ete pronaæi rabljene blagajne, ali nije uvijek isplativo kupiti ih.

Dakle, za¹to su blagajni skupe?Razlog za ovu situaciju mo¾e se pratiti natrag do dr¾avne politike i stanja u ekonomiji na¹e zemlje. & Nbsp; ogromnih poreza i znaèajnu dozu birokracije, ¹to nam daje Izvje¹æivanje o stanju i stvaranje jedinice, uzrokujuæi prekomjeran porast tr¾i¹ne vrijednosti blagajne.Mnogi trgovci u tekuæim razdobljima ne le¾e na kupnji blagajni. Na ¾alost, zakon zahtijeva od svih ¾ena koje govore poslovanje s godi¹njom zaradom iznad odreðenog iznosa, detaljnom registracijom cjelokupne robne razmjene. Od posljednjeg razloga, ljudi sve vi¹e stvaraju ekonomsku inicijativu. Meðutim, broj zaposlenih u poreznim zvanjima raste.Stupanj nije uvijek razlog za visoku vrijednost blagajni. Za razliku od pisaèa, sljedeæi moraju biti od vrlo dobre kvalitete. Mora postojati u obliku potvrde ispisati tisuæe puta jedan dan.

Drugi sekundarni razlog za ove ogromne cijene je tro¹ak osposobljavanja gostiju iz usluga blagajne. ©to vi¹e imamo tvrtku i mi zapo¹ljavamo ljude, toènije moramo ulo¾iti novac u uvoðenje blagajne u pojedinaène poslovne aktivnosti. Izlaz je da se ljudi koji su postigli takve teèajeve na prethodnim pozicijama, iako je ovo iznimno rijedak sluèaj.Borba za smanjenje cijena tih ureðaja je u tijeku s vremena na vrijeme. & Nbsp; Osim toga, svaki poduzetnik mo¾e kupiti blagajni do 700 PLN za kupnju svog prvog blagajni.