Poveaeani unutarnji organi djeteta

Kolposkopi su naprave za isporuku za tra¾enje ¾enskih unutarnjih organa, tj. Vulve, vagine, vrata maternice i donjeg dijela cervikalnog kanala. Dakle, postoji optièka kamera, mo¾e se usporediti s neèim poput mikroskopa. Ona ¹titi ginekologe u slu¾bi njihove profesije, jer zahvaljujuæi ovom ureðaju mogu provjeriti ¾enske organe u velikom poveæanju i sa specifiènom toèno¹æu.

Kolposkopi su ukljuèeni u ginekologiju i iskustva ¾enskih reproduktivnih organa tisuæu devetsto i dvadeset petu godinu po konstruktoru, lijeèniku i tehnièaru Hansu Hinselmannu. Zahvaljujuæi njemu sada mo¾emo br¾e otkriti odreðene bolesti zahvaljujuæi kolposkopskom pregledu, koji se ne mo¾e uoèiti tijekom rutinskog testiranja. Kolposkop nije samo alat za aproksimaciju. Kolposkopi takoðer mogu uzeti dio cerviksa, dio donjeg kanala, stidnicu ili vaginu kako bi ga u potpunosti provjerili i vidjeli, tj. Ne koriste nikakve promjene u njoj. Trenutno je medicina vrlo razvijena. Lijeènici se mogu nositi s mnogim bolestima, koje su takoðer neizljeèive. Meðutim, rak je jedna od onih bolesti za koju medicina nema dobro rje¹enje. Prekasno otkrivene promjene raka gotovo uvijek nisu izljeèive. Zahvaljujuæi èinjenici da raspola¾emo kolposkopima, tu neizljeèivu bolest mo¾emo naæi iu tako maloj fazi da postoji moguænost da se ona izlijeèi. Obièni ginekolo¹ki pregled vidi samo velike, povr¹ne promjene. Citologija koju preporuèuju ginekolozi postoji u razdoblju pronala¾enja stanica raka, ali u potpunijem stupnju neoplastiènih promjena, kada one mogu brzo postojati previsoke. Statistièki gledano, kupili su ga lijeènici koji su citologiji, ali u sedamdeset posto postojao je period za otkrivanje raka, a zatim uglavnom u naprednijoj fazi. Nasuprot tome, kolposkopija koju su izradili struènjaci i uz pomoæ opreme kao ¹to su kolposkopi, mo¾e otkriti promjene do devedeset posto. Najbolji naèin kojim se specijalizirani struènjaci preporuèaju i koji ga preporuèuju je kombinirati obje metode, ¹to ga èini gotovo sigurnim za otkrivanje bilo kakvih promjena, èak iu najkraæem stupnju njihovog rasta, a time i brzom lijeènièkom odgovoru, pru¾anju odgovarajuæih lijekova i vrlo ozbiljnoj moguænosti lijeèenja. ova stra¹na bolest.