Oneei aeenje zraka

Svakoga dana, takoðer i na mjestu poput onih u umjetnosti, okru¾eni smo razlièitim vanjskim èimbenicima koji imaju ideju za na¹u sudbinu i energiju. Osim osnovne zalihosti, kao ¹to su: polo¾aj, temperatura, vla¾enje medija i pravo, idemo uzeti i bogate plinove. Zrak koji udi¹emo nije u savr¹eno èistom, veæ zagaðenom, u velikoj mjeri naravno. Prije kontaminacije pra¹inom, nadamo se da æemo zaustaviti no¹enjem maski s filterima, iako postoje i druge neèistoæe u zraku, koje èesto nisu lako vidljive. Najotrovnije isparenja idu prema njima. Najèe¹æe ih nalazite va¾nim, ali zahvaljujuæi alatima kao ¹to je senzor otrovnog plina, koji pronalazi patogene èestice iz atmosfere i izvje¹tava o njihovoj prisutnosti, tako da nas upozorava na opasnost. Na¾alost, opasnost je stoga vrlo zahtjevna, jer neke tvari kada su, na primjer, ugljièni monoksid bez mirisa i èesto njihova prisutnost u zraku, uzrokuju ozbiljna o¹teæenja zdravlja ili smrti. Osim ugljiènog monoksida, izlo¾eni smo i drugim èimbenicima koje mo¾e pronaæi senzor, na primjer sulfat, koji je vrlo mali i dolazi do brzog ¹oka. Jo¹ jedan otrovni plin je ugljièni dioksid, jednako opasan kao i amonijak - plin koji se pojavljuje u sadr¾aju iu stvarnoj koncentraciji opasan za mu¹karce. Detektori otrovnih elemenata takoðer se nadaju da æe pronaæi ozon i sumporni dioksid, koji je alkohol opasniji od sadr¾aja, i razmi¹lja o brzom popunjavanju podruèja u blizini Zemlje - od tog je smisla samo u uspjehu dok smo izlo¾eni nastanku osnove, trebamo uklopiti senzore u lokaciju snova tako da mogu osjetiti prijetnju i isprièati nam o njoj. Drugi opasni plinovi koje detektor mo¾e po¹tivati su korozivni klor i visoko toksièni vodikov cijanid, s moguæno¹æu topivog u vodi, opasnog klorovodika. U svakom sluèaju, potrebno je instalirati senzor otrovnog plina.