Obrada youtube

Trenutno je jedna od najatraktivnijih obrada metala uklanjanje metala. To uzrokuje stvaranje odgovarajuæih dimenzija i hrapavosti, te dimenzija za odreðeni metalni proizvod. Njezin osobito èest model je glodanje.

Izgubljena obradaVrijedi znati da se obrada ¹upljine razlikuje izmeðu strojne i erozivne obrade. Za obradu mo¾emo ukljuèiti i cnc glodanje. Trenutno se ova operacija trenutno priprema uglavnom na metalnim medijima, dajuæi im ¾eljene dimenzije, oblik i hrapavost. Trenutno mo¾emo upoznati, izmeðu ostalog, operaciju perifernog glodanja na koju mo¾emo klasificirati vrstu obrade koja se naziva protu-rotacijska operacija i istovremeni rad. Postupak protustruje raèuna na èinjenicu da se rezni rub alata uzima u suprotnom smjeru od dovoda materijala. S druge strane, istodobni rad se sastoji u tome da se o¹trica na¹eg alata pomièe u rasponu koji je u skladu s radom materijala koji se obraðuje. Vrijedno je znati da u odnosu na stranu na¹eg materijala, a osim njegove debljine, treba odabrati dobre parametre operacije. To je posljednje iznimno va¾no, jer su danas metalni materijali osnovni element mnogih ureðaja i strojeva, a dodatno i konstrukcije. Oni su najkvalitetniji in¾enjerski materijali.

https://rev-mind-plus.eu/hr/Revitalum Mind Plus - Učinkovit način za brzo učenje i uklanjanje stresa!

Prilikom utvrðivanja stvaranja bilo kojeg predmeta ili poluproizvoda vrijedi pa¾ljivo razmotriti njegovu namjenu. U ovom projektu parametre obrade treba odabrati na odgovarajuæi naèin i odluèiti kakvu vrstu oblika ¾elimo dati na¹em poluproizvodu i kakva bi ga hrapavost trebala karakterizirati.