Moderna dizajnerska rje enja za automobilske motore

Prijevoz ostalih materijala zahtijeva uvoðenje suvremene tehnologije u postojeæu industriju. Vibracijski dodavaèi su meðu najisplativijima i posti¾u uporabu mnogih drugih stvari u gospodarstvu.

Ovi ureðaji koriste se za prijevoz sirovih, grudastih i starih sirovina, za ne tako velike udaljenosti. Iako njihova forma dopu¹ta povezivanje vi¹e punjaèa u serijsku vezu, takva rje¹enja omoguæuju produljenje transportnog puta.U ponudi proizvoðaèa nalaze se tri osnovna tipa transportera: lanèani, remenski, valjkasti i vibracijski.

Vibracijski transporter je tada dovod u kojem se sirovina pomièe, zahvaljujuæi svojoj inerciji. Njihov rad vjeruje u kori¹tenje asimetrije pokreta, sporo kretanje naprijed i blizak povratak èine promjenu proizvoda. Transport koji se provodi s takvim ureðajima moguæ je zbog uporabe vibratora s razlièitim frekvencijama vibracija. Strukture ovih strojeva prilagoðene su zahtjevima kupca i mogu postojati postrance, visoko ili nisko. Kori¹tenje suvremenih rje¹enja omoguæit æe izgradnju obustavljenih i podr¾anih zgrada.

Vibracijski transporteri se takoðer razlikuju po naèinu napajanja. Alati koje nude proizvoðaèi su elektrièni ili pneumatski. Oba ova rje¹enja pokazuju nisku potro¹nju energije kada i zrak, a istovremeno smanjuju razinu buke.

Vibracijski dodavaèi se takoðer koriste u skupinama gdje postoji potreba za poèetnom segregacijom materijala, njegovim hlaðenjem ili zagrijavanjem, hidratacijom ili dehidracijom. ©iroka primjena èini da proizvoðaèi tih strojeva prilagode svoje proizvode drugim potrebama kupca. Uvjetovana je vrsta materijala koji æe se transportirati, uèinkovitost i uvjeti u kojima æe se koristiti.