Maske protiv pra ine

http://mmssklep.pl/hrhealthymode/perle-bleue-visage-care-ucinkovita-krema-protiv-bora/

Pra¹ina i druge èestice u zraku mogu biti izuzetno te¹ke za na¹e zdravlje. Istina je da je tijelo gosta apsolutno opremljeno granicama koje ote¾avaju prodiranje previ¹e zagaðivaèa u pluæa, ili sustave koji filtriraju zrak, prije nego ¹to se prihvati u vlastiti dom.

Na¾alost, ove mjere za¹tite, iako djelotvorne, ponekad pokazuju nedostatne - uglavnom za vrlo osjetljive èestice pra¹ine koje lako prodiru kroz zraèni filtar u nosnoj ¹upljini, ulaze u pluæa i izazivaju pusto¹, uzrokujuæi trenutnu alergijsku reakciju ili skladi¹tenje takoðer kao rezultat. uzrokujuæi opasne, èesto te¹ke i neizljeèive bolesti pluæa.Kaseta za otpra¹ivanje istog neobiènog izlaza za industriju. Gdje god se roba uvozi, èini se da je proizvodnja zagaðivaèa u zrak tipièna - iako to ne znaèi da je ona optimalna za zaposlenika. S druge strane, tamo gdje postoje organizacije i peæi koje oslobaðaju velike kolièine oneèi¹æenja, postoje ljudi koji su odgovorni za njihovu proizvodnju i lako ih je prisiliti da udi¹u isparenja tih strojeva. Za svadbu su izumljene pra¹ine, èesto namijenjene filtriranju mehanièkih neèistoæa koje proizvode metalur¹ke peæi ili druge vrste industrijskih strojeva.U su¹tini oneèi¹æenja zraka u èelièana i tvornicama, to bi bio naèin da se eliminira njihova pojava. Meðutim, iako èovjek mo¾e izmisliti èuda na svim podruèjima, neki tehnièki i proizvodni procesi su nezamjenjivi, pa èak i ako se mogu mijenjati, nisu toliko isplativi. U sluèaju industrije, performanse stroja su norma i nije uvijek isplativo zamijeniti stroj, ali je neekolo¹ki, ali manje uèinkovit. Mnogo jednostavnije rje¹enje koje omoguæuje pro-ekolo¹ke akcije u tvornici ili topionici je da se sustavi filtriranja stalno stavljaju u zrak s dijelova koji se pojavljuju tijekom rada ili izgaranja. Ureðaji za skupljanje pra¹ine danas su vrlo èesto i lako se koriste rje¹enje, posebno u industrijskim uredima koji rade na plastici, dodatno u metalurgiji, koja takoðer stvara mnogo zagaðenja. I oneèi¹æenje u bilo kojoj osobi nije dobro za ljudsko tijelo koje tamo radi.