Likvidacija blagajne

Pravilnik ministra financija, koji je stupio na snagu 1. o¾ujka 2015. godine, uvodi obvezu kori¹tenja fiskalnih blagajnika osobama koje pru¾aju pravnu pomoæ prema ¾eljama klijenata. Te æe razmjene takoðer ukljuèivati porezne savjetnike pored odvjetnika. I ne primjenjuju se na notare. Opæenito, blagajne su namijenjene za¹titi kupaca koji obièno ne dobiju potvrdu o preuzimanju usluga. Mobilni fiskalni uredi su posebno namijenjeni odvjetnicima i poreznim savjetnicima.

Potisnuta nacrtom obveze provoðenja fiskalne registracije, koju je predlo¾ilo Ministarstvo financija, obuhvatit æe pravne i medicinske profesije u suvremenim stomatolo¹kim, kozmetièkim, gastronomskim i mehanièkim strukama. Na¾alost, iznos zaraðenog prihoda veæ æe se raèunati. Njihov polo¾aj bit æe izjednaèen s novim profesijama, koje je ova obveza predstavljena u ¾ivotu mnogo ranije. Do tog trenutka odvjetnici su raspu¹teni da moraju koristiti fiskalne blagajne ako njihova godi¹nja zarada ne prelazi dvadeset tisuæa zlota.Sorta koja se provodi u stanu znaèi da æe osobe koje pru¾aju usluge za fizièke osobe koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost morati vidjeti u fiskalnim d¾epovima, bez obzira na postupak plaæanja.Olak¹avanje zakonodavcu je za odvjetnike koji upravo rade na tr¾i¹tu. Ako se pravna slu¾ba pokrene u 2015., odvjetnici æe biti povuèeni iz obveznog kori¹tenja blagajne dva mjeseca od mjeseca u kojem zapoèinju s pru¾anjem usluga.Ministarstvo osigurava da porezni obveznici koji registriraju kori¹tenje blagajne na¹ih usluga vraæaju va¾niju dozu tro¹kova nabave. To je isto ¹to i pravi uèinak kako za pravnu sigurnost koju pru¾aju odvjetnici, tako i za sigurnost potro¹aèa. U praksi, to znaèi da se od 1. o¾ujka 2015. od svih klijenata odvjetnièkog dru¹tva mo¾e zahtijevati izdavanje potvrde, koja æe potvrditi èinjenicu uzimanja pravne pomoæi.Ako su to javni bilje¾nici, neæe morati registrirati usluge na blagajni, veæ samo u aktivnostima koje su obuhvaæene upisom u repozitorij A, osim P, ako 20 000. ogranièenje priljeva nije prekoraèeno ili ako se plaæanje nastavi u ne-novèanoj organizaciji.