Knechtovi filtri ocjenjuju

Catch Me, Patch Me!Catch Me, Patch Me! Inovativan način za izgubiti težinu

Kada se kvalificira za kupnju industrijskih kolektora pra¹ine, vrijedi znati da postoji nekoliko vrsta takvih kolektora. Prva vrsta ekonomskih sakupljaèa pra¹ine su komore za talo¾enje. Dakle, postoje sabirnici pra¹ine. Èestice pra¹ine koje doðu do takvog sakupljaèa pra¹ine, pod utjecajem gravitacije, padaju na samu dno kolektora pra¹ine, a proèi¹æeni plin, koji je osjetljiviji, lako se ispu¹ta s vrha takvog sakupljaèa pra¹ine. Va¾na znaèajka ove vrste kolektora pra¹ine je moguænost pra¹enja vruæeg praha.

Drugi tip industrijskih kolektora pra¹ine su inercijski kolektori. Karakterizira ih èinjenica da su takve organizacije popularne u okviru takoðer sadr¾e mnogo pojednostavljene konstrukcije. Uvijek biste trebali razmi¹ljati o èinjenici da njihova uèinkovitost ne postoji dugo. A u br¾im proizvodnim pogonima ne rade.Filtriranje kolektora je drugi naèin. Filtracijski kolektori pra¹ine u trenutnoj tehnologiji rade, da se kontaminirani plin vodi odgovarajuæim tkaninama. Sada¹nja vrsta oneèi¹æenja je na tkanini, a oèi¹æeni plin ide dalje. Takvi kolektori pra¹ine odlikuju se vrlo sna¾nom uèinkovito¹æu. Stoga se oni okupljaju u stro¾ije proizvodne pogone.Vrijedi razmisliti o èinjenici da je industrijska ekstrakcija pra¹ine po¾eljna u radnoj kuæi gdje se prenose neki zagaðivaèi zraka. Va¾no je napomenuti, meðutim, da su takvi ekonomski sakupljaèi pra¹ine iznimno sna¾ni i trebali bismo prilagoditi va¹ sakupljaè pra¹ine okusu rada koji se obavlja kod kuæe. Dakle, proèitajmo o dobrim parametrima takvih sakupljaèa pra¹ine, kako bismo konaèno mogli odluèiti koliko odluèiti. Vrste kolektora pra¹ine razlikuju se prvenstveno s uèinkovito¹æu èi¹æenja. Dakle, ovi sakupljaèi pra¹ine, koji su malo skuplji, zasigurno æe biti mnogo bolje. Va¾na tvrtka su industrijski sakupljaèi pra¹ine. Vrijedi koristiti dokazane tvrtke koje imaju dobre kritike. U dana¹njoj modi ne propadamo iskreno na industrijskom sakupljaèu pra¹ine koji smo kupili.