Katalizator razvoja tvrtke ii

Cijelo osoblje poljskih tr¾i¹nih analitièara i vrhunski menad¾eri pitaju se kako pobolj¹ati imena na¹ih imena, kako bih se mogla boriti sa svojim bliskim zapadnim kolegama. Ne, nije sretan pronaæi prikladno rje¹enje za ovu stavku. Poljske tvrtke i tvrtke gube velike kolièine novca svake godine na kraju naknadno izgubljenih ponuda za velika ulaganja.

Ako bi se ta linija mogla promijeniti, dobili bismo priliku da primimo novac, koji joj je, kada se upumpao u na¹e gospodarstvo, konaèno dao pravi poticaj za rast. U meðuvremenu, ove ponude obièno obavljaju zapadne tvrtke. Poljaci zbog toga pate od financijskih gubitaka, na primjer u proizvodu ulaganja u modele, koji se kasnije ne nadaju.Navodno, korak za poèetak je postati takozvani integrirani sustav upravljanja. Danas se moæ mnogih brandova ne akumulira u rukama jedne osobe, niti svih odbora, ili èak udruga ljudi. Zakljuèno, proces dono¹enja odluka uvelike se pro¹iruje. Èesto se odluke donose u razdoblju kada je oèito da je trenutno prekasno.Problem nastaje i poljska vlada, koja je pa¾ljivo prouèava. Spominje se osnivanje posebne komisije koja æe se baviti analizom koja je na snazi u planu za uklanjanje nepotrebne birokracije, ¹to ote¾ava nesmetano dono¹enje odluka.Poljska ima najte¾i broj dr¾avnih slu¾benika u Europskoj uniji, koji padaju na graðane. U dana¹njem sluèaju trebamo uzeti primjer iz Njemaèke, koji je prije pet godina donio niz zakona koji su se na kraju igrali s prekomjernom birokracijom. Zahvaljujuæi èinjenici da se sve manje slu¾benika dr¾i, dr¾ava je poèela ¹tedjeti. To je zahvaljujuæi èinjenici da trenutno nisu morali plaæati mjeseène plaæe. A du¾nosnici - osobito oni na posljednjoj dr¾avnoj razini - ne zaraðuju ni¹ta.Do danas neki od njih s njemaèkom dr¾avom uèe o iznosu isplaæenih otpremnina, koje su bile premale za njihovu ma¹tu.