Fiskalna blagajna

Vi¹e od dvije tisuæe eksplozija zapaljivih tvari, pra¹ine i plinova pojavljuje se svake godine na podruèju Europe, ¹to uzrokuje razaranje strojeva, o¹teæenje opreme i zgrada, a rijetko i gubitak ljudskog ¾ivota. Eksplozivna atmosfera mo¾e stvoriti eksploziju zbog situacije kada se mje¹avina zraka, zapaljivih plinova, para ili sitnih èestica proizvodi, obraðuje i skladi¹ti u prisustvu kisika. Najvjerojatnije eksplozivne atmosfere obièno se nalaze u kemijskim kuæama, rezervoarima, rafinerijama, elektranama, trgovinama boja, stanicama za proèi¹æavanje vode i morskim lukama, takoðer u zraènim lukama.ATEX direktiva uspostavljena je kao dobrovoljno pravilo za opremu koja se prodaje u Europskoj uniji i koja se uzima u poduzeæu osjetljivom na opasnost od eksplozije. Od datuma stupanja na snagu ATEX direktive, svaki standard ureðaja mora biti ATEX certificiran i sa odgovarajuæim simbolom. ATEX Direktiva 94/9 / EC zahtijeva od proizvoðaèa da isporuèuju elektriènu opremu za rje¹avanje potencijalno eksplozivnih atmosfera samo s odgovarajuæim certifikatom. S druge strane, zaposlenici imaju ATEX Direktivu 99/92 / EC kojom se utvrðuju zahtjevi za pobolj¹anje zdravlja i sigurnosti osoba koje rade u mediju izlo¾enom eksploziji. ATEX Direktiva 94/9 / EC sama se koristi za opremu s drugaèijim izvorom paljenja, jer je njihov uspjeh moguænost elektriènog pra¾njenja, statièkog elektriciteta i vi¹e temperature. Iako je ATEX direktiva aktivna regulativa, meðu prednostima dobrog zbrinjavanja mo¾e se nazvati:

Princess Hair

jamèenje sigurnosti radnog mjesta za zaposlene u industrijskim trgovinama,ogranièavanje ekonomskih gubitaka uslijed moguæih kvarova ili zastoja na radu,osiguravanje potrebne kvalitete ureðaja za trgovinu u Europskoj uniji,koordinacija usluga sigurnosti i higijene osoba i odgovornih osoba.