Eu direktiva o duhanskim proizvodima

http://hr.healthymode.eu/drivelan-ultra-najbolje-i-najucinkovitije-tablete-za-erekciju/

ATEX direktiva u na¹em pravnom sustavu uvedena je 28. srpnja 2003. godine. Koristi se za proizvode koji se objavljuju na udaljenostima koje su izlo¾ene riziku od eksplozije. Dotièni proizvodi moraju ispunjavati stroge zahtjeve koji se prenose ne samo na sigurnost nego i na zdravstvenu skrb. ATEX direktiva sadr¾i postupke ocjenjivanja sukladnosti.

U su¹tini odredbi dotiènog normativnog akta, razina sigurnosti, kao i ona vezana uz postojeæe cjelokupne postupke ocjenjivanja, uglavnom se odnose na stanje ugro¾enosti okoli¹a u kojem æe se specijalni ureðaj izvoditi.ATEX direktiva odreðuje stroge zahtjeve koje proizvod mora izvesti kako bi bio praktièan u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Ali koje zone to znaèi? Prije svega, rijeè je o rudnicima kamenog ugljena, gdje postoji znaèajna prijetnja eksplozije metana ili ugljene pra¹ine.

ATEX direktiva ima detaljnu podjelu opreme na kvalitetu. Dva su od njih. U osnovnoj skupini dobivaju se ureðaji koji se koriste u podzemnim rudnicima i na povr¹inama koje mogu biti pod rizikom od eksplozije metana. Druga se skupina postavlja na ureðaje koji se vode u atipiènim mjestima i koji mogu postojati u opasnosti od eksplozivne atmosfere.

Ovom se Direktivom utvrðuju osnovni zahtjevi za sve osobe koje rade u podruèjima s opasnostima od eksplozije metana / ugljene pra¹ine. I vi¹e specifiènih zahtjeva s moguæno¹æu pronala¾enja u usklaðenim dijelovima.

Treba imati na umu da bi ureðaji prihvaæeni za rad u podruèjima ugro¾enim eksplozijom trebali biti oznaèeni oznakom CE. Nakon oznake treba slijediti identifikacijski broj prijavljenog tijela, koji bi trebao biti velik, vidljiv, stalan i jednostavan.

Prijavljeno tijelo ispituje cijeli sustav za¹tite ili samu prirodu kako bi se osigurala suradnja s osnovnim pravilima i oèekivanjima iz Direktive. Takoðer treba imati na umu da æe se od 20. travnja 2016. trenutna direktiva zamijeniti novom ATEX direktivom 2014/34 / EU.