Direktiva eu a i nacionalno pravo

ATEX direktiva je prirodni naziv direktive Europske unije, koja je objedinila propise o zahtjevima za proizvode koji se mogu koristiti u potencijalno eksplozivnim atmosferama. To znaèajno poma¾e protoku robe izmeðu svih dr¾ava èlanica, jer kao ¹to znate, slobodno kretanje proizvoda je isto kao i glavne pretpostavke Europske zajednice.

U Poljskoj je ATEX opisan u Uredbi ministra za uloge o minimalnim zahtjevima za alate i za¹titne metode namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, kao i tekstove i izvedene podatke (ATEX Direktiva 94/9 / EC.Direktiva u detaljnom sustavu odreðuje potrebne razine sigurnosti i tehnologije potrebne za proizvodnju robe u odnosu na okoli¹ u kojem æe se proizvod provoditi. Uostalom, treba imati na umu da osim zahtjeva ATEX direktive, svi proizvodi moraju biti u skladu sa smjernicama drugih va¾eæih akata vezanih uz odreðeni asortiman proizvoda i imati potrebne certifikate.Glavna okolina u kojoj se ove informacije kombiniraju su mine, posebno podzemne, izlo¾ene podrijetlu metana i / ili ugljene pra¹ine. Ostale ranjive zone ukljuèuju kemijska postrojenja, elektrane, tvornice cementa, postrojenja za preradu drva i plastike. Klasifikacija prostora kao zone opasnosti od eksplozije odreðena je prisutno¹æu eksplozivnih koncentracija u zraku i uèestalosti njihovog izlaska. Proizvod koji ne dobiva certifikat trebao bi veæ biti pu¹ten s tr¾i¹ta. To ponajprije predla¾e sigurnost slu¾enja ljudima i smanjenje gubitaka povezanih s lo¹im dogaðajima. Zahvaljujuæi odgovarajuæem dizajnu svih konstrukcija i ureðaja, moguæe je minimalizirati rizik od eksplozije na odreðenom radnom mjestu do gotovo ni¹ta.Certifikacijska tijela za robu u Poljskoj su: UDT-CERT, ITG KOMAG, Sredi¹nji rudarski institut, Eksperimentalni rudnik "Barbara" Miko³ów i OBAC - Centar za testiranje certifikacije i certificiranja Sp. z o.o. s glavnim gradom Gliwice.Uz Europsku uniju primjenjuju se IECEx standardi certificiranja, èije su glavne smjernice usklaðene s ATEX naèelom. U Europskoj zajednici nije potrebna certifikacija IECEx.