Depresija i prijatelji

Sve vi¹e èujemo o problemu s kojim se suoèava znaèajno podruèje njihovog dru¹tva, a to je problem depresije. Mnogi od nas ne ¾ele se prepustiti neèemu ¹to se dogaða njihovom mentalnom zdravlju. Iz norme se dogaða da se onda sramimo. Mnogi gosti na poèetku sramote prije nego ¹to su priznali posljednjem, da se ne mogu nositi jedni s drugima, skrivaju ovu bolest, umjesto da se posavjetuju sa struènjakom iz podruèja mentalnog zdravlja.

©to se depresija upozna s time kada odustanete od toga? Prvi simptom koji pokazuje da se ne¹to dogaða s va¹im mentalnim zdravljem je trajna tuga i depresija, kao i gubitak interesa i radosti ¾ivota. Ritam ¾eninog ¾ivota koji pati od depresije poèinje se usporavati, dok je jo¹ uvijek poremeæena. Gleda u turobnu ¹kolu, punu pesimizma. Osoba koja je depresivna mo¾e takoðer ukljuèivati poremeæaje spavanja, tako da se oni ne mogu oporaviti i odmoriti. Najgori simptom depresije je smanjenje razine ¾ivotne aktivnosti, ¹to pak mo¾e dovesti do samoubojstva. Treba imati na umu da je dobar izlaz iz trenutne bolesti njegov trenutni tretman. Dobar psihijatar u Krakovu mo¾e pomoæi osobi koja pati od depresije, kroz trajnu i kontinuiranu farmakolo¹ku terapiju. Najva¾nije je da se osoba koja je postala dosadna i odluèi djelovati na nju dr¾i preporuka koje dobije od lijeènika. Jo¹ jedan va¾an korak ka povratku mentalnog zdravlja kod pacijenta je odlazak na terapiju za psihoterapeuta i potpora iz kartice koja joj je najbli¾a. To je posljednje posebno va¾no u borbi protiv bolesti. Treba imati na umu da osoba koja se bori s depresijom zahtijeva veliko razumijevanje, zbog èega je, naravno, uloga obitelji i drage osobe bitne kada se suoèimo s bole¹æu.