Blagajnu lijeenika

Blagajne su mirna i nerazdvojna sastavnica trgovina u na¹oj regiji. Nalazimo se u svim poduzeæima koja pru¾aju usluge domaæim ljudima ili onima koji s njima rade komercijalne transakcije. Postoji, naravno, nekoliko manjih iznimaka od ove osnove. Jedan od njih je sluèaj kada se sva plaæanja vr¹e bez gotovine. Drugim rijeèima, prijenos se obavlja putem interneta i nema financijske valute u cijeloj uplati. Meðutim, cijela registracija kupnje mora biti zabilje¾ena na fiskalnom ureðaju.

Iako se fiskalne registarske blagajne mogu pojaviti same, èesto postoje neki vanjski ureðaji koji uvode nove ponude tijekom trgovine. O kakvoj opremi govorimo?

Fiskalni pisaèNa poèetku æemo se zainteresirati za fiskalni pisaè. Toènije reèeno, to nije predmet grupe, koja je poseban dodatak blagajni. To je pomalo zamjena, vrsta zamjenskog stroja, ¹to se obièno dogaða kada je to posebno jednostavno nego fiskalna blagajna. ©to èe¹æe posjeæujemo razne prodavaonice, toliko se osiguravamo da planira mnogo pogodnosti koje blagajne nemaju. Meðutim, treba napomenuti da je to neka vrsta ogranièenijeg. Naime, nije vjerojatno da æe se koristiti ako prethodno nije bio spojen na raèunalo. Fiskalni pisaèi zanimljivi su u velikim trgovaèkim lancima i ljekarnama ili na mjestima gdje se pojavljuje ¹irok raspon robe. Vrijednost fiskalnog pisaèa u trgovinama formirana je od tisuæu zlota.

Elektriène vageIdemo samo na zasluge, ili na opis nekih dodatnih dodataka za blagajne. Piæa iz najèe¹æe kori¹tenih su i najèe¹æe kori¹tene elektronske vage. Koriste se u okru¾enjima u kojima se proizvodi nude po te¾ini, a stopa je toèno ovisna o velièini. Primjerice, mo¾ete hrabro dati trgovine sa zaèinima, povræem ili voæem po mjeri. Nije rijetkost da ih okrenemo u supermarketima, iako sve èe¹æe susreæemo odreðeni trend na takvim mjestima. Naime, kupac je jo¹ èe¹æe u stanju sam vagati na¹ proizvod i dati ga u iznosu koji je veæ odreðen. Meðutim, u ovoj situaciji, elektronièka vaga nije dodatni ureðaj u blagajni.

Èitaè kodaJo¹ jedna korisna oprema je provjera cijena. Korisniku je poznato cijena proizvoda koji je odabrao, a da to ne mora ponoviti s prvom blagajnom. To uvelike pobolj¹ava pogodnost kupnje i pobolj¹ava komunikaciju s kupcem.