Blagajne 2015 gofin

Kod blagajne mo¾emo sresti gdje god pojedinci plaæaju proizvod ili uslugu, a prihod od takvog prometa prema¹uje limit koji je uvelo Ministarstvo financija.

Za¹to vam je potrebna dodatna blagajna?Blagajna je stoga ureðaj za koji se prodaju robe ili usluge. Zahvaljujuæi tome, dama odgovorna za proizvod ili uslugu mo¾e postiæi toèan popis onoga ¹to je dala. Toèna cijena svakog posla i sav iznos se tamo navodi. Dokaz o prodaji nije ni èudo kao raèun. Danas, zahvaljujuæi njemu, znamo ¹to, osim toga, koliko su dali i, mo¾da, broj nije prevelik ili premali. Takoðer se mo¾e dogoditi da klijent nesvjesno nabavi neispravnu robu. Potom potvrda slu¾i i za suradnju s takvim artiklom za drugu osobu, tj. Za cijenu novca koja æe biti jednaka iznosu koji je kupac platio. Meðutim, blagajna se ne koristi samo za ispis raèuna. Drugi po velièini je snimanje prodaje. Nakon ¹to je prodaja zavr¹ena, prodavatelj je du¾an izraditi izvje¹æe o dnevnoj prodaji. Zahvaljujuæi tome, neki æe zabilje¾iti koji su materijali prodani, koliko im je dano i koliko od njih ima PDV.

ERC blagajnaPostoje izvorne vrste blagajne. Mo¾emo saznati kao dokaz ERC-a ili elektronièke blagajne. To je isti novac, koji ima programe, poput onih koje je postavio njegov producent. Ne mogu se zamijeniti. Osim toga, postoji prilièno mali kapacitet odreðen onim ¹to je veæ popunjeno nakon nekoliko godina. Tada vlasnik takve blagajne ima dvije moguænosti: mo¾e zamijeniti fiskalni modul za drugi ili potpuno promijeniti cijeli iznos u moderni. Posljednja skupina blagajni ukljuèuje, izmeðu ostalog, mobilne kockarnice, samostalne blagajne ili blagajne sustava.

Fiskalni terminaliPOS blagajne, tj. Elektronièka prodajna mjesta, razlièit su naèin blagajne. Oni se takoðer nazivaju raèunalne blagajne. Uglavnom su izraðeni od raèunala, fiskalnog pisaèa, tipkovnice i monitora. Ove blagajne su univerzalne, ¹to dokazuje da im mo¾ete prikljuèiti i fiskalne terminale, barkod skenere ili elektriène vage. POS blagajne mogu se slobodno konfigurirati ili pro¹iriti u odnosu na na¹e potrebe ili razvoj tvrtke.