Blagajna 1 o ujka 2015 godine

Od svih poreznih obveznika koji nude usluge umovima fizièkih osoba koje ne vode tvrtku du¾ni su voditi evidenciju pomoæu fiskalnih ureðaja, kao ¹to su blagajna ili fiskalni pisaè.

Fiskalna blagajna je oprema, s godinama koje se obièno daju u poduzeæima, ali i dalje od drugih vrsta pru¾atelja usluga, od raèunalnih usluga do lijeènika.Posnet pisaè je odlièan za druge vrste poduzetnika. Iz njega izvlaèe, prije svega, velike trgovaèke lance koji izdaju nekoliko tisuæa primitaka dnevno.No, razmotrimo za¹to kasa ne bi bila prikladna za to, veæ bi se mogla nositi s velikim dijelom raèuna? Pristanak, ali blagajna neæe nam ispisivati PDV raèun u tvornicama koje nisu takva oprema, zavr¹ava ruèno, ¹to nije korisno iz èlanka gledanja pobolj¹anja produktivnosti i usluge. To daje jo¹ veæu spremnost èak i manjim tvrtkama da doðu do ove vrste rje¹enja.Kupnja pisaèa nije dostupna, potrebno je postaviti vi¹e od dvije tisuæe svjetlosnih i treba imati na umu da ovaj alat, za razliku od valute, ne radi sam. Za njegovu uporabu korisno je raèunalo opremljeno sliènim prodajnim programom, ali istodobno postoje i tro¹kovi, ali velike koristi. Imamo moguænost praæenja odljeva prodane robe u vrijeme tiskanja raèuna, a ne kada, u sluèaju blagajne, tek nakon ¹to se proèita prodaja inventarnog programa.Prilikom odabira pisaèa potrebno je voditi raèuna o bazi podataka o robama (broj PLU kodova, na¹ ureðaj treba raditi i birati gotovo 20 posto vi¹e nego ¹to je moguæe u odreðeno vrijeme, jer se kapacitet ne mo¾e poveæati, a dio na¹eg izbora se mo¾e poveæati. Jo¹ jedan va¾an element na koji moramo obratiti pozornost je dnevni broj primitaka.

Pisaèe dijelimo zbog broja kodova i raèuna na:- mali / prijenosni - u prosjeku 100-150 ulaznica dnevno- izlozi trgovina - namijenjeni velikim maloprodajnim mjestima i takoðer èine vrlo ¹iroku bazu dobara.Ureðaji koji imaju samo jednu rolu papira za raèune kupaca prilagoðeni su sada, jer je kopija usmjerena elektronièkim putem na SD karticu.