Bingo instrukcija blagajne

Svaki od poreznih obveznika du¾an je zabilje¾iti prodaju artikala i pomoæi uz pomoæ blagajne savr¹eno je svjestan trenutne situacije, koliko detaljnih zahtjeva u rasponu imovine, takoðer mora zadovoljiti i usluga razmatranih ureðaja. Piæe iz takvih zahtjeva aktivno provodi periodiènu tehnièku provjeru blagajne. ©to, dakle, nastaje u kojem trenutku bi trebalo biti izgraðeno? ©to je fiskalna blagajna i tehnièki pregled? O ovome.

Uz Zakon o PDV-u, blagajne moraju biti podvrgnute periodiènim tehnièkim pregledima. Nakon tog datuma ova je faza pro¹irena. Takav pregled izraðuje odgovarajuæa slu¾ba. Prije 1. prosinca 2008. tehnièki pregledi blagajne poveæavali su se na godi¹nji rok. U sluèaju trenutno va¾eæih pravnih akata, blagajne trebaju biti predmetom tehnièke revizije svake dvije godine od fiskalizacije ili iz nedavnog pregleda. U sluèaju uspjeha, ako porezni obveznik ne ispuni takvu izjavu, mo¾e podlijegati sankcijama. Ovdje se, izmeðu ostalog, radi o izricanju novèane kazne poreznom obvezniku za fiskalni prekr¹aj, jer se kao neprikladno èuvanje knjige koristi kvaliteta nepo¹tivanja blagajne na periodièni pregled. Takvo opravdanje proizlazi iz materijala 61 § 3 k.k¹.Stvara se dogaðaj u èijim rukama se spominje takav pregled? Naravno, gledajuæi vrijeme u ovoj èinjenici prianja poreznom obvezniku, a ne mjestu. Vlasnik novitus delio blagajne trebao bi obavijestiti servis o takvoj nu¾nosti na dan pribli¾avanja pregleda. Slu¾ba blagajne, zajedno sa stavkom 31. 4 prava u blagajni blagajne trebaju obaviti obveznu tehnièku provjeru blagajne u sezoni 5 dana od obavijesti.Porezni obveznik bi takoðer trebao biti svjestan èinjenice da neispunjavanje roka za obaveznu provjeru blagajne rezultira potrebom vraæanja popusta od datuma kupnje. Porezni obveznici podlije¾u takvim kaznama, koje u trogodi¹njem razdoblju od dana poèetka evidentiranja prodaje robe / usluga nisu pripremljene u vrijeme podno¹enja blagajne za tehnièku provjeru dobrom uslugom.Ukratko, valja podsjetiti da je samo korisnik odgovoran za èuvanje datuma pregleda.