3 dimensi adalah mikroskop

Operativni mikroskopi koriste se za stvaranje operacija koje zahtijevaju neviðenu preciznost u malom podruèju djelovanja, zbog èega su kori¹tene u medicinskim postupcima u oftalmologiji, stomatologiji, otorinolaringologiji i neurokirurgiji. Operativni mikroskop stoga nije samo standardni dodatak mikroskopskim pretra¾ivanjima koja su iskljuèivo namijenjena poveæanju slike, veæ i opremi koja pobolj¹ava stereoskopiju slike i dubinu polja. Koriste se operativni mikroskopi, meðu ostalima u mikrokirurgiji, koja odreðuje kirur¹ku metodu stvaranja sredstava na mnogo niskih anatomskih struktura. Neki mikroskopi koji se koriste u mikrokirur¹kim operacijama uz uporabu ugraðene kamere takoðer omoguæuju vjernu dokumentaciju o tretmanima.Moderni kirur¹ki mikroskopi imaju kompliciranu kontraverznu mehanièku suspenziju kirur¹ke optike, najnoviju generaciju i ureðene oblike u koaksijalnoj ksenonskoj rasvjeti, autofokusu, autobalizaciji i varioskopu. Mno¹tvo suvremenih rje¹enja kori¹tenih u novoj generaciji operativnih mikroskopa smanjuje rizik od pogre¹aka tijekom opasnih operacija koje ¹tede zdravlje i postojanje. Ostali operativni mikroskopi su automatizirani u zbroju, a parametri njihovog postojanja mogu se sinkronizirati s operacijskim tehnologijama operatora koji upravlja mikroskopskim ureðajem tijekom neurokirur¹kog postupka. Danas znanstvenici nagaðaju da nam kontinuirani napredak u mikroskopiji omoguæuje da zapoènemo razvoj nanotehnologije, koja æe se vjerojatno naæi u ¹irokoj uporabi u buduæoj medicini.